Personal Trainer PT Pijnacker Nootdorp

Algemene voorwaarden

R. de Bruijn h.o.d.n. RICK-PT (hierna: RICK-PT) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63122618 en is gevestigd aan Koningin Wilhelminastraat 23 (2631CW) te Nootdorp.

 

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door RICK-PT.
 3. Abonnement: het (maandelijkse) abonnement waarmee Opdrachtgever onbeperkt gebruik kan maken van de fitnessruimte van RICK-PT.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
 5. Diensten: de Diensten van RICK-PT betreft personal training in de breedste zin van het woord.
 6. Dienstverlener: RICK-PT die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die RICK-PT heeft aangesteld, of waaraan RICK-PT een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Abonnement, Rittenkaart en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en RICK-PT, alsmede voorstellen van RICK-PT voor Diensten die door RICK-PT aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door RICK-PT waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Rittenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal lessen op de Rittenkaart te gebruiken voor de Diensten van RICK-PT.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van RICK-PT, elke Overeenkomst tussen RICK-PT en Opdrachtgever en op elke dienst die door RICK-PT wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal RICK-PT aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met RICK-PT is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De minimale leeftijd van Opdrachtgever dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval RICK-PT niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door RICK-PT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. RICK-PT is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft RICK-PT het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor RICK-PT gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van RICK-PT heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan RICK-PT te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, of de Overeenkomst betaald heeft.
 2. RICK-PT is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met RICK-PT wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met RICK-PT is verbonden.
 5. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij RICK-PT met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. Zowel Opdrachtgever als RICK-PT kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover RICK-PT ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven, althans per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Strippenkaart geeft het recht het aantal lessen bij te wonen waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart twee jaar na aanschaf van de strippenkaart.
 6. Zowel Opdrachtgever als RICK-PT kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval RICK-PT in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van RICK-PT eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is RICK-PT nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de Dienstverlening

 1. RICK-PT zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. RICK-PT staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan RICK-PT de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door RICK-PT aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. RICK-PT heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is RICK-PT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor RICK-PT, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. RICK-PT is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt RICK-PT Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is RICK-PT aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door RICK-PT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft RICK-PT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van RICK-PT. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever de toegang tot de locatie van RICK-PT wordt ontzegd.

 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door RICK-PT verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat RICK-PT niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. RICK-PT is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is RICK-PT verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door RICK-PT voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. RICK-PT kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is RICK-PT gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan RICK-PT.
 4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van een training aan RICK-PT aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich zelf op de hoogte te stellen van de eventuele risico's die zij loopt.
 6. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is RICK-PT gerechtigd om Opdrachtgever de toegang tot RICK-PT voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op de website.
 7. Opdrachtgever is verplicht passende sportkleding te dragen en de door RICK-PT opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen. Bij gebreke hiervan heeft RICK-PT het recht Opdrachtgever hierop aan te spreken.

 

Artikel 8 - Adviezen

 1. RICK-PT kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal RICK-PT de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door RICK-PT verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch of dieetadvies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van RICK-PT verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien RICK-PT wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door RICK-PT gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van RICK-PT kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal RICK-PT schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 9 - 1 op 1 training

 1. RICK-PT kan een training verzorgen voor Opdrachtgever en andere deelnemers. RICK-PT is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
 2. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de training aanwezig is, heeft RICK-PT het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de training. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training via de Rittenkaart.
 4. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
 5. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal RICK-PT schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de small group training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 6. RICK-PT is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum in verband met eventuele extreme weersomstandigheden. Het staat uitsluitend ter oordeel van RICK-PT om de training te verplaatsen. Opdrachtgever c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
 7. Indien en voor zover de training plaatsvindt op een buiten locatie, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de juiste kleding, voldoende water, en rust op Opdrachtgever de zorgplicht om extra goed op de omgeving te letten ivm eventuele losse stoeptegels, boomwortels etc. ten gevolge waarvan Opdrachtgever mogelijk schade kan lijden.

 

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. RICK-PT is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van RICK-PT, RICK-PT een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 11 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 2. RICK-PT voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
 3. De kosten van een Abonnement worden op basis van vooruitbetaling in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 4. Een Strippenkaart dient ineens en op basis van volledige vooruitbetaling betaald te zijn.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door RICK-PT ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. RICK-PT is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van RICK-PT.
 10. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal RICK-PT zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien RICK-PT meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 13 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. RICK-PT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal RICK-PT de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van RICK-PT verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever RICK-PT tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien RICK-PT op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat RICK-PT te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24/7 beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Opdrachtgever en RICK-PT zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Opdrachtgever wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van RICK-PT. Indien Opdrachtgever niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van RICK-PT. Nimmer is RICK-PT enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Opdrachtgever. Opdrachtgever is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van RICK-PT en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is RICK-PT gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.
 5. Het is Opdrachtgever verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is RICK-PT gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

 

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

 1. RICK-PT heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor RICK-PT gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. RICK-PT is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. RICK-PT is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om RICK-PT te vergoeden voor elk financieel verlies dat RICK-PT lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 - Overmacht

 1. RICK-PT is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van RICK-PT wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van RICK-PT, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan RICK-PT zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van RICK-PT of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van RICK-PT buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. RICK-PT is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van RICK-PT alleen geacht te bestaan indien RICK-PT dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van RICK-PT, is RICK-PT uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever RICK-PT binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en RICK-PT deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat RICK-PT in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door RICK-PT leidt tot aansprakelijkheid van RICK-PT, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens RICK-PT. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. RICK-PT sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. RICK-PT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. RICK-PT is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de sportlocatie van RICK-PT.
 6. Ook is RICK-PT niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een training. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. RICK-PT is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 7. Opdrachtgever vrijwaart RICK-PT voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door RICK-PT geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van RICK-PT.
 8. Enige door RICK-PT opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van RICK-PT.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van RICK-PT is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van RICK-PT opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van RICK-PT. RICK-PT is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is RICK-PT nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in RICK-PT haar eigen advies.
 11. RICK-PT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens RICK-PT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van RICK-PT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij RICK-PT binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van RICK-PT.

 

Artikel 17 - Geheimhouding

 1. RICK-PT en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan RICK-PT bekend gemaakt is en/of op andere wijze door RICK-PT is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door RICK-PT opgestelde adviezen, en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Voorts betracht RICK-PT steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien RICK-PT op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en RICK-PT zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is RICK-PT niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door RICK-PT aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van RICK-PT vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal RICK-PT vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van RICK-PT is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting legt RICK-PT ook de door hem in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van RICK-PT waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij RICK-PT en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van RICK-PT worden overgedragen aan Opdrachtgever, is RICK-PT gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van RICK-PT rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RICK-PT. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door RICK-PT opgeleverde zaken, dient RICK-PT expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van RICK-PT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 19 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan RICK-PT verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan RICK-PT zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart RICK-PT van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart RICK-PT voor alle aanspraken van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart RICK-PT voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan RICK-PT verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van RICK-PT of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@rick-pt.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil RICK-PT de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. RICK-PT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen RICK-PT en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. RICK-PT heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen RICK-PT en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Nootdorp, 1 maart 2021